TOSHIBA SHORAI EDGE Black and White 2,5 kW

TOSHIBA SHORAI EDGE Black and White 2,5 kW